RekonwersjaRekonwersja jest to ogół przedsięwzięć podejmowanych względem żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej.
Celem powyższego jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, przekwalifikowanie zawodowe oraz samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy rekonwersyjnej:

 • żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (w czasie 2 lat przed zwolnieniem)
 • byli żołnierze zawodowi (w czasie 2 lat po zwolnienieu)
 • małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (bezterminowo) Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni ze służby z powodu:
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej)

Formy pomocy rekonwersyjnej:

 • doradztwo zawodowe
 • przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu
 • pośrednictwo pracy
 • praktyki zawodowe (dotyczy tylko żołnierzy przed zwolnieniem ze służby)

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

 • doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;
 • Wysokość limitów zwracanych kosztów wynosi za:

Korzystanie z przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego,.