RODOInformacja dla osób chcących uczestniczyć w szkoleniach, bądź osób, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku 87-800, ul. Witosa 2, tel.: 54 236-03-12, adres e-mail: osz@osz-wloclawek.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@osz-wloclawek.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 25 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Podane dane mogą zostać usunięte po okresie 25 lat zgodnie z przepisami dot. archiwizowania dokumentów.
 8. Masz „prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 RODO – następujących danych: adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.